9e48f0c9fe62244fb5adc39444a28f89257f8ce7 v2
Salgsbetingelser

Præambel

1) Nærværende generelle betingelser kommer til anvendelse for alle leverancer af produkter og serviceydelser (i det følgende benævnt "produktet") fra TORA A/S, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2) Nærværende generelle betingelser kommer til anvendelse sammen med enhver salgs- og/eller leveringsaftale mellem TORA A/S og køber (herefter benævnt "aftalen"). I tilfælde af fravigelser eller uoverensstemmelser mellem aftalen og nærværende generelle betingelser skal aftalen være gældende.

Produktinformation

Kun informationer og data, som er inkluderet i aftalen og/eller nærværende generelle betingelser, er bindende for TORA A/S. Alle informationer og data, som er indeholdt i produktbrochurer, prislister eller ethvert andet dokument, er kun bindende i det omfang, hvor disse ved henvisning er eksplicit inkorporeret i aftalen.

Tegninger og specifikationer

Alle tegninger og tekniske specifikationer vedrørende produktet, som udleveres fra TORA A/S, skal fortsat tilhøre TORA A/S. Sådanne tegninger eller tekniske specifikationer må kun anvendes til det, der var formålet med overdragelsen og disse må ikke - uden TORA A/S skriftlige samtykke - kopieres, overgives eller på anden måde viderebringes til tredjemand.

Levering

Er leveringsklausul aftalt i aftalen, fortolkes denne i henhold til INCOTERMS 2000. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er samtlige leverancer fra TORA ab fabrik (INCOTERMS 2000). Leverancer i rater fra TORA tillades, med mindre andet er skriftligt aftalt i aftalen.

Regler og krav

Alle regler og krav fastsat af offentlige myndigheder, som vedrører produktet, skal udtrykkeligt anføres i aftalen, hvis disse skal være bindende i forholdet mellem TORA og køber. Køber bærer risikoen ved enhver ændring i sådanne regler og/eller krav efter aftalens indgåelse. I tilfælde af ændringer i sådanne regler og/eller krav efter aftalens indgåelse forestår TORA på købers anmodning, men med forbehold for prisændringer, rimelige foranstaltninger med henblik på at ændre produktet i overensstemmelse dermed. Nærværende bestemmelse skal dog ikke forstås således, at TORA er forpligtet til at foretage en sådan ændring.

Leveringstid, forsinkelse

1) Levering skal finde sted senest på den i aftalen anførte dato. Hvis der ikke er aftalt leveringstid, skal levering finde sted på en dato, som TORA finder rimelig.

2) Såfremt en leverance fra TORA bliver forsinket, og TORA modtager meddelelse herom fra køber, eller såfremt TORA forventer ikke at kunne levere produktet til den aftalte leveringstid, skal TORA uden ugrundet ophold give køber meddelelse herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen, samt fastsættelse af en tillægsperiode af rimelig varighed, inden for hvilken levering vil finde sted.

3) Køber har ingen øvrige rettigheder som følge af en sådan forsinkelse jf. punkt 2.

4) Såfremt køber forventer, at han ikke vil være i stand til at modtage produktet til den aftalte leveringstid, skal køber uden ugrundet ophold give TORA meddelelse herom med angivelse af årsagen hertil og et tidspunkt, hvor køber vil kunne modtage leverancen.

5) I forbindelse med købers manglende modtagelse af leverancen kan TORA fastsætte en endelig periode af rimelig varighed, inden for hvilken køber skal modtage leverancen. Såfremt køber ikke modtager leverancen inden udløbet af en sådan periode, kan TORA hæve aftalen helt eller delvis. Herudover er TORA under alle omstændigheder berettiget til konventionalerstatning svarende til 10% af købesummen. I tilfælde af at TORA påføres et tab på mere end 10% af købesummen, skal køber endvidere holde TORA skadesløs for et sådant tab.

6) Såfremt køber ikke modtager leverancen til den aftalte leveringstid, skal denne betale den del af købesummen, som forfalder på leveringstidspunktet, som om levering havde fundet sted. TORA skal sørge for, at produktet opbevares for købers regning og risiko.

Betaling

1) Med mindre andet er aftalt, skal købesummen erlægges på leveringsdagen.

2) Uanset betalingsmåden anses betaling for at have fundet sted, når hele det udestående beløb er uigenkaldeligt krediteret på TORAs konto.

3) Betaler køber ikke til aftalt tid, har TORA fra forfaldsdagen krav på morarente. Rentesatsen er CIBOR (the Copenhagen Interbank Offered Rate) + 12% p.a. I ethvert tilfælde af for sen betaling fra købers side kan TORA efter eget skøn midlertidigt ophøre med at opfylde enhver af sine forpligtelser i henhold til aftalen, indtil betaling er erlagt fuldt ud. TORA skal uden ugrundet ophold give køber meddelelse om et sådant ophør.

4) Enhver forsinket betaling fra købers side anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvorefter TORA er berettiget til at hæve aftalen og til at kræve erstatning for det påførte tab.

Ejendomsforbehold

Alle produkter forbliver TORAs ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoens overgang.

Garantiforpligtelser

1) TORA skal afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling i henhold til punkterne 2-8 nedenfor (i det følgende benævnt "manglen").

2) Køber er forpligtet til at give TORA meddelelse om enhver mangel, så snart køber har opdaget eller burde have opdaget manglen. Meddelelse herom skal indeholde en beskrivelse af manglens beskaffenhed samt angivelse af emballagens ID-nummer, følgeseddelsnummer eller stregkode.

3) Under alle omstændigheder er køber forpligtet til at give TORA meddelelse om enhver mangel inden for 12 måneder fra den dato, hvor købers produkt, i hvilket produktet er monteret, sættes i drift og i alle tilfælde inden for 18 måneder fra datoen for levering af produktet fra TORA. Såfremt der ikke gives rettidig meddelelse herom, mister køber retten til at påberåbe sig enhver mangel.

4) TORA kan efter eget skøn vælge enten at levere et erstatningsprodukt eller at reparere det mangelfulde produkt. Alle reparationer eller leverancer af erstatningsprodukter sker på det oprindeligt aftalte leveringssted for produktet. Såfremt TORA ikke inden for rimelig tid efter at have modtaget meddelelse om manglen har leveret et erstatningsprodukt eller repareret det mangelfulde produkt, skal køber ved meddelelse til TORA fastsætte en tillægsperiode af rimelig varighed, inden for hvilken TORA skal levere et erstatningsprodukt eller reparere produktet. Såfremt TORA ikke kan levere et erstatningsprodukt eller reparere produktet inden for den af køber fastsatte tillægsperiode, er køber berettiget til enten:

A) at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen på op til 10% eller
B) at hæve aftalen, forudsat at manglen udgør en væsentlig misligholdelse fra TORAs side.

5) Et mangelfuldt produkt eller dele heraf, som er blevet erstattet af TORA, stilles til TORAs disposition og bliver dennes ejendom.

6) TORA er ikke ansvarlig for nogen mangel, der opstår som følge af enhver brug af produktet, som ikke er i overensstemmelse med de i aftalen forudsatte arbejdsforhold eller anden ukorrekt anvendelse af produktet.

7) TORAs ansvar omfatter ikke mangler, der skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering eller fejlagtig reparation udført af køber eller ændringer, som er udført uden TORAs skriftlige accept. TORAs ansvar omfatter ikke normal slitage og forringelse.

8) KØBER HAR IKKE ANDRE RETTIGHEDER END DE I PUNKTERNE 2-7 ANFØRTE, SOM TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE GARANTIER. UNDTAGET ER SÅDANNE GARANTIER, SOM LIGGER I AFTALTE SPECIFIKATIONER OG GARANTIER, DER ER PÅBUDT VED LOV.

Produktansvar

1) TORAs ansvar for død, personskade eller tingskade forårsaget af mangler ved produktet er begrænset til det ansvar, som er fastlagt i EU's produktansvarslovgivnings ufravigelige regler.

2) TORA har intet ansvar for tingskade forvoldt af produktet efter, at dette er leveret, og mens det er i købers besiddelse. TORA er ikke ansvarlig for nogen skade på produkter fremstillet af køber eller på produkter, hvori købers produkter er del. TORA pådrager sig intet produktansvar i henhold til dansk retspraksis.

3) Såfremt TORA  pådrager sig et ansvar over for tredjemand for skade som anført i ovenstående punkter, er køber forpligtet til at holde TORA skadesløs.

4) Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne i forbindelse med skade som beskrevet i de tre forudgående punkter, skal denne part straks underrette den anden part herom skrifteligt. TORA og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forvoldt af produktet, dog altid under forudsætning af at sådanne krav baserer sig på EU's produktansvarslovgivnings ufravigelige regler.

Force majeure

1) Begge parter er berettiget til at indstille opfyldelsen af sine forpligtelser i  henhold til aftalen, i det omfang en sådan opfyldelse forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld af en eller flere af følgende omstændigheder: brand, krig (hvad enten denne er erklæret eller ej), militær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, restriktioner i kraftforbrug, arbejdskonflikter samt mangler ved eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de nærværende punkt nævnte omstændigheder eller øvrige omstændigheder, som parterne ikke er herre over, og som påvirker parternes muligheder for at opfylde aftalen (i det følgende benævnt "Force Majeure"). Omstændigheder som anført i nærværende punkt, uanset om disse er opstået før eller efter aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed såfremt, at deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

2) Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig Force Majeure, straks og skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Såfremt Force Majeure forhindrer køber i at opfylde sine forpligtelser, skal denne holde TORA skadesløs for omkostninger, som TORA pådrager sig for at sikre og beskytte produktet, såvel som for øvrige omkostninger forårsaget af den midlertidige indstilling af de kontraktlige forpligtelser.

3) Uanset hvad der i øvrigt følger af nærværende generelle betingelser, er enhver af parterne berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse har været indstillet i henhold til punkt 1 i mere end seks måneder.

Forventet manglende opfyldelse

Uanset de øvrige bestemmelser i nærværende betingelser vedrørende indstilling af opfyldelse er begge parter berettiget til at indstille opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt det klart fremgår af omstændighederne, at den anden part ikke vil opfylde sine forpligtelser. Den part, som indstiller sin opfyldelse af aftalen, skal straks underrette den anden part herom skrifteligt.

Fortrolighed

Begge parter skal behandle alle oplysninger, som modtages fra den anden part i henseende til produktet eller aftalen, fortroligt, dog til enhver tid under forudsætning af, at de modtagne oplysninger ikke er offentligt tilgængelige.

Driftstab etc.

Der gælder intet ansvar for nogen af parterne over for den anden part, for så vidt angår pønalt begrundet erstatning, indirekte erstatning, erstatning af specielle tab, driftstab, inklusive men ikke begrænset til driftstab som følge af nedsat produktion, forringet overskud, nedsat brug, tab af indtjening, mistet goodwill og mistede kontrakter.

Lovvalg og tvister

Nærværende betingelser og ethvert kontraktforhold mellem TORA og køber i forbindelse hermed skal reguleres i henhold til FN's aftalelov af 1980 om internationalt varesalg (CISG) og i henhold til Danmarks materielle lovgivning, for så vidt angår anliggender, som ikke reguleres af CISG. Enhver tvist og ethvert krav opstået som følge af eller i forbindelse med nærværende generelle betingelser og ethvert kontraktforhold mellem TORA og køber i forbindelse hermed skal afgøres efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)" af en enkelt voldgiftsmand, som udnævnes af instituttet i overensstemmelse med nævnte regler. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og bindende for begge parter. Voldgiftssagen behandles i København, og det sprog, der anvendes i forbindelse hermed, skal være engelsk. Uanset det ovenfor anførte kan TORA efter eget skøn kræve, at enhver tvist skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København eller enhver anden national domstol i et land, hvor køber opretholder et forretningssted.