9e48f0c9fe62244fb5adc39444a28f89257f8ce7 v2
Politikker

Kvalitetspolitik

TORA:

 • ønsker at levere varer, der lever op til den aftalte kvalitet og aftalte tid.
 • vil anvende højteknologiske maskiner, der bidrager til kvalitet, rettidighed og konkurrencedygtige priser.
 • har et certificeret ledelsessystem og vedligeholder certificering efter ISO9001.
 • vil til stadighed styrke og forbedre ledelsessystemet og dets effektivitet.
 • vil styrke medarbejdernes kompetencer/færdigheder gennem uddannelse og træning.

Arbejdsmiljøpolitik

TORA vil:

 • altid overholde danske love og regler vedr. arbejdsmiljø.
 • igennem aktiv arbejdsmiljøledelse forebygge skade og arbejdsrelateret sygdom.
 • aktivt arbejde for en løbende forbedring af arbejdsmiljøet på virksomheden og søge at opfylde satte mål. Dette blandt andet via et levende APV/indrapporteringssystem, via årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og ved at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet.
 • have et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere inddrages og trives både fysisk og psykisk og hvor arbejdsrelateret skade forebygges bedst muligt.
 • altid sørge for, at medarbejdere har adgang til den optimale beskyttelse imod enhver risiko i arbejdet og hvor risici reduceres mest muligt.
 • leve op til Arbejdsmiljøstandarden ISO45001:2018 og vedligeholde certificering efter denne standard.

Miljøpolitik

TORA vil:

 • altid overholde danske love, regler og myndighedskrav – virksomhedens bindende forpligtelser – vedr. miljø.
 • via sortering og orden til stadighed arbejde for genanvendelse af mest muligt affald.
 • evaluere og minimere forbruget af energi og vand, samt overvåge belastningen af luften.
 • via samarbejdsaftaler med relevante aftagere sikre måling og forsvarlig håndtering af alt affald.
 • i sin materiale anvendelse bruge de mindst miljøbelastende råvarer.
 • i samarbejde med vore leverandører søge at sikre, at de også bruger de råvarer med mindst miljøbelastning.
 • vedligeholde egen materiale "black list", der forpligter både TORA og TORAs leverandører. 
 • leve op til Miljøstandarden ISO14001:2015 og vedligeholde certificering under denne standard.
 • uddanne og motivere medarbejderne til en miljøbevidst adfærd og arbejde for løbende forbedringer af miljøforholdene.
 • i sit arbejde generelt beskytte miljøet i videst muligt omfang og arbejde for opfyldelse af miljømålene.

Fødevaresikkerhed

TORA:

 • vil altid overholde danske love, regler og myndighedskrav vedr. leverancer til producenter af maskinel til fødevareproduktion.
 • er godkendt af Miljø og Førevareministeriet til fremstilling af Fødevarekontaktmaterialer.
 • vil til stadighed overholde betingelserne for denne godkendelse således at godkendelsen kan fastholdes.

CSR - Virksomhedens sociale ansvar

TORA:

 • anvender standard ansættelseskontrakter med fast tilrettelagt arbejdstid og opsigelsesvilkår. Overarbejde på TORA sker kun efter aftale og altid imod honorering.
 • accepterer ikke børnearbejde, hverken i egen produktion eller hos vore leverandører i ind- og udland.
 • arbejder aktivt for at uddanne lærlinge inden for vores arbejdsområde.
 • er indstillet på at skabe flexjob og derved være med til at hjælpe udsatte personer på arbejdsmarkedet.
 • opfordrer og bidrager til sociale fællesskaber på arbejdspladsen.
 • accepterer ikke nogen form for korruption og/eller bestikkelse. Hverken internt hos TORA eller eksternt i Danmark eller udland. Manglende overholdelse er grundlag for straks ophør af ansættelse.

Beskyttelse af kunder:

TORA:

 • beskytter virksomheden og virksomhedens kunder imod overvågning og uretmæssig anvendelse af varer, tegninger og beskrivelser og eventuelle andre frembringelser.
 • beskytter sit IT udstyr og data efter de mest moderne forskrifter. 
 • overholder EU’s Persondataforordning (GDPR)
 • beskytter imod uretmæssig adgang indenfor virksomhedens fysiske rammer.

Indkøb – leverandører:

TORA vil:

 • i samarbejde med leverandører søge at sikre, at vore leverandører arbejder efter de samme CSR principper som TORA.
 • under ingen omstændigheder acceptere børnearbejde eller nogen form for tvungen arbejde heller ikke hos leverandører.
 • sikre at både TORA og leverandører beskytter TORAs kunder.

Tora A/S’s lærlingepolitik:

Det er TORA A/S’s målsætning at uddanne svende der er karakteriserede ved at være gode og kreative håndværkere.

Ved at sikre en bred uddannelse med fokus på fagligheden i et godt, socialt og internationalt miljø, giver vi vores lærlinge både faglige og personlige kompetencer.

Vores motivation er, at vi ønsker at tage samfundsansvar, samt at beholde så mange som mulig af de svende vi udlærer i firmaet. Vi betragter det som vigtigt for både vores vores virksomheds udvikling og for samfundets udvikling, at der løbende bliver uddannet dygtige og kreative håndværkere på de danske arbejdspladser.

Vores målsætning er, at lærlingen og lærlingeuddannelsen har en sådan kvalitet at TORA´s lærlinge ligger i den bedste 4. del på holdet til svendeprøven.

Målet skal nås igennem grundig udvælgelse af lærlinge. Udvælgelsen kan først ske efter en praktikperiode. Lærlinge og lærlingeaspiranter skal være motiverede og have personlig interesse for faget og for teknologien omkring faget. Desuden skal målet nås igennem en grundig planlægning af den enkelte lærlings uddannelsesforløb under hensyn til lærlingens ønsker og evner samt virksomhedens drift. Det er målet at lærlingen gennem hele uddannelses forløbet på virksomheden indgår i virksomhedens drift og i produktionen af TORAs produkter og ydelser.