9e48f0c9fe62244fb5adc39444a28f89257f8ce7 v2
Leverandør

TORA har tradition for produkter af høj kvalitet, hvilket i høj grad baserer sig på kvaliteten af de varer, vi køber. TORA er altid på udkig efter konkurrencedygtige leverandører, som er i stand til at supplere vores viden og bidrage til vores vækststrategi. På denne side forefindes en række relevante oplysninger for nuværende og nye leverandører til TORA.

Leverandørevaluering

Hos TORA foretages en årlig bedømmelse af leverandørens indsats på en række områder. Årsagen hertil skal findes i, at vi ønsker at udvikle vores leverandører til at blive endnu bedre.

Det drejer sig i hovedtræk om:

  • Kvalitet / Kvalitetsstyringssystem
  • Leveringsevne
  • Fleksibilitet
  • Pålidelighed
  • Løbende kommunikation
  • Overholdelse af "formalia" vedrørende ordrebekræftelser, følgesedler, faktura
  • Emballering
  • Løbende forbedringer / udviklingsmuligheder
  • Reduktion af totalomkostninger

Indkøbspolitik

Indkøbspolitikken udgør de principielle retningslinjer for gennemførelse af indkøb hos TORA. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser er omfattet af TORAs indkøbspolitik. Det overordnede formål med indkøbspolitikken er at opnå en effektivisering af indkøb. Et tæt samarbejde med leverandører er målsætningen, som understøtter vores overordnede målsætninger. Høj leveringssikkerhed samt evne og vilje til løbende forbedringer, øget anvendelse af E-handel og elektronisk integration mellem indkøb og økonomi systemet er vigtige elementer i effektiviseringsstrategien. Leverandører med fokus på kvalitetsstyring samt reduktion af omkostninger generelt, og som ligeledes besidder innovationsevne og fleksibilitet foretrækkes.

Løbende målinger

TORA A/S vil løbende måle på, i hvilket omfang de klare mål er efterlevet. Vurdering af leveringsoverholdelse samt indgangskontrol af varer er punkter, som indgår i løbende målinger - afvigelser registreres.

Nye leverandører

Nye leverandører skal som minimum arbejde efter retningslinjer i DS/EN 9001:2008 (certificering i Kvalitetsledelsessystem) for at komme i betragtning som leverandør til TORA A/S. En optimering / forbedring på kvalitet, lavere materiale omkostninger eller andre fordele for TORA A/S, skal kunne tilbydes. Leverandører udvælges udelukkende på baggrund af produktet / ydelsen på de betingelser, der er tilknyttet købet. Kommercielle forhold samt kvaliteten af den eller det efterspurgte produkt / ydelse, danner grundlag for valg af leverandør.

Etik og moral

Hos TORA A/S må ingen medarbejder modtage nogen form for gave eller erkendtlighed, som har andet end symbolsk værdi.
TORA A/S' leverandører er selv ansvarlige for, at gældende lovgivning til enhver tid overholdes. Dette gælder både direkte leverandører og deres underleverandører. Ligeledes er det af afgørende vigtighed, at arbejdsmiljø og -sikkerhed, såvel som omgivende miljø, prioriteres højt.

TORA A/S tager på det skarpeste afstand fra alle former for børnearbejde, tvang og udnyttelse af arbejdskraft, og vi arbejder i overensstemmelse med definitioner og retningslinjer i Social Accountabillity Standard 8000 vedrørende børnearbejde, diskrimination, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Det forventes, at virksomhedens leverandører gør det samme.

Kvalitetskrav til leverandører

(Generelle krav til kvalitetsstyring)

Vi forventer, at vores leverandører arbejder hen imod DS/EN 9001:2008 (certificering i Kvalitetsledelsessystem) - eller tilsvarende - gennem anvendelse af kravene som basis for kvalitetsledelse (jfr. DS/EN 9001:2008). TORA A/S skal underrettes af leverandøren omkring ændringer i certificeringsforhold.

Specifikke krav til kvalitet

Leverandøren må kun fremsende produkter, der er 100 % i overensstemmelse med aftalegrundlaget.
Hvis leverandøren har mistanke om nogen form for fejl / afvigelser eller produktet på anden vis ikke lever op til aftalegrundlaget, må produktet kun fremsendes efter forudgående accept af TORA A/S.

Leverandørudvikling

Det er yderst vigtigt for TORA A/S at have tætte relationer til sine leverandører og sørge for, at de til stadighed udvikler sig på områderne pris, kvalitet og leveringsevne.